تبلیغات
بوسه ی عشق - داستان بلند (بزرگترین اشتباه زندگیم...)

داستان بلند (بزرگترین اشتباه زندگیم...)

نویسنده :alvlir
تاریخ:شنبه 24 تیر 1391-02:00 ب.ظ

اینم یه داستان خیلی خیلی قشنگ كه همتون رو تحت تاثیر قرار می ده!
سارا رو خـیلی‌ دوست‌ داشـتم‌ . به‌ انـدازه‌ تـمـام‌ خـواسـته‌هایی‌   كه‌ داشتم‌ اونو میخواستم‌ . اولین‌ عشق‌ من‌ بود . هـنوز خـودم‌ رو نوجوون‌ میدونستم‌ كه‌ باهاش‌ آشنا شدم‌ . توی‌ جمع‌ مـا - از هـمون‌ جمعهایی‌ كه‌ توی‌ سن‌ و سال‌ ما یعنی‌ 18 19 سالگی‌ چـندتا دخـتر و پسر تشكیل‌ میدن‌،باهم‌ كوه‌ میرن‌،مهمونی‌ میرن‌،خلاصه‌ باهم‌`زندگی‌` میكنن‌ - دوستیمون‌ شكل‌ گرفت‌.به‌من‌ میگفت‌ " كیارش‌،تو اولین‌ عـشق‌ من‌ هستی‌. " من‌ هم‌ به‌شوخی‌ بهش‌ میگفتم‌ " فرصـت‌ نداشـتی‌ . والـه‌         
    الان‌ مال‌ یكی‌ دیگه‌ بودی‌ . " . و اون‌ مثل‌ همـیشه‌ اخـم‌ مـیكرد، اخمی‌ كه‌ شیرینی‌ هزاران‌ لبخند رو بـرای‌ مـن‌ داشـت‌ . هـرروز ما  با هم‌ میگذشت‌ ، روزی‌ نبود كه‌ حداقـل‌ 5 تا 6 سـاعت‌ باهم‌ تلفنی‌ صحبت‌ نكنیم‌ . از بودن‌ با اون‌ لذت‌ میبردم‌ و غم‌ و غـصـه‌ای‌ اگـر برام‌ وجود داشت‌ فراموش‌ میكردم‌ . یادمه‌ بهش‌ گفتم‌ " سـارا جـون‌ ، اینقدر به‌ من‌ نگو كیارش‌ . بگو كیا . مثل‌ بـقیه‌ بـچـه‌هـا تو هم‌ با من‌ راحت‌ باش‌ " و اون‌ میگفت‌ " اگه‌ عشق‌ و علاقه‌ با تـیكه‌  و پاره‌ كردن‌ اسم‌ آدما بـوجود مـیاد من‌ اون‌ محـبـت‌ و عـشـق‌ رو   نمیخوام‌ ".وچقدر این‌ حرفش‌ به‌دلم‌ میشست‌.درسم‌ خوب‌ شده‌ بود واین‌         
    بخاط‌ر وجود اون‌ بود ، تا اون‌ بـود مـن‌ هم‌ بـودم‌ و اگه‌ میرفـت‌  نه‌،تصورش‌ هم‌ مشكل‌ بود...

توی‌ همون‌جمع‌ دوستانه‌ ما دخترا وپسرهایی‌  بودن‌ كه‌خیلی‌ به‌هم‌ وابسته‌ بودیم‌.مثل‌ خواهر وبرادر.صمیمی‌ترین‌ و عزیزترین‌ دوست‌ من‌ بین‌ این‌ جـمع‌ بـهنام‌ بـود . پسری‌ خوش‌تیپ‌ با اخلاقی‌ یه‌كم‌ تند ولی‌ برازنده‌.همیشه‌ باهاش‌ احساس‌ راحتی‌ میكردم‌  و اونو برادر خودم‌ میدونستم‌.من‌ و بهنام‌ و نوید ) یكی‌ دیگه‌ از  بچه‌های‌ گروه‌ ( با هم‌ پیمان‌ برادری‌ بسته‌ بودیم‌ .نوید پسری‌ بود  یه‌ كم‌ متفاوت‌ با بقیه‌ . اعتقادات‌ و تمایلاتش‌ با ما یه‌ كم‌ فرق‌ داشت‌ . شلوار خمره‌ای‌ مـیپوشید،تو جیبش‌ همیشه‌ چاقو و توی‌ دستش‌ یه‌ تسبیح‌ خودنمایی‌ میكرد . بهنام‌ دو سال‌ از من‌ كوچیكتر بود و  نوید تقریبا با من‌ همسن‌ بود.نوید از دخترا خوشش‌ نمیومد واونا  رو لایق‌ دوستی‌ نمیدونست‌ . به‌ دخترا فقط‌ به‌ دید كارخـانه‌ای‌ كه بوجود اومدن‌ تا امیال‌ جنسی‌ مرد رو خنثی‌ كنن‌ نگاه‌ میكرد.وچقدر  این‌ فكر اشتباه‌ و نادرست‌ بود .با این‌ حال‌ دوستش‌ داشتیم‌ . توی‌ دوستی‌ صادق‌ بود و با دخترا خوش‌ رفتار. خوش‌ رفتار بخاط‌ر اینكه‌  میدونست‌ وجود دخترا در جمع‌ دوستانه‌ ما لازم‌ هـستش‌ و این‌ چیزی‌  اجتناب‌ ناپذیر بود . اما بهنام‌ برخلاف‌ نوید فكر مـیكرد . اون‌  در فكر این‌ بود كه‌ تا میتونه‌ دختر دور خودش‌ جمع‌ كنه‌ . اون‌ با         
    عشق‌ یگانه‌ مخالف‌ بود . معتقد بود مرد قدرت‌ اینو داره‌ كه‌ عـشق‌  خودش‌ رو بین‌ دهها زن‌ تقسیم‌ كنه‌ ولی‌ زن‌ قادر به‌ این‌ كار نیست‌.   برای‌ همین‌ هر روز و هر هفته‌ با یكی‌ بود و از این‌ كارش‌ خشنود.   در بین‌ جمع‌ صمیمی‌ ما دختری‌ بود به‌ نام‌ بیتا، با قـدی‌ كوتـاه‌،   صورتی‌ زیبا و اخلاق‌ و رفتاری‌ بسیار صمیمی‌ و گـرم‌ .رابـط‌ه‌ مـن‌   و اون‌ در حد یك‌ دوستی‌ كاملا معمولی‌ بود وقبل‌ از اینكه‌ بتونیم‌   نام‌ " دوستی‌ " رو بر اون‌ بذاریم‌ بهتره‌ از اون‌ به‌ " آشـنایی‌ " یاد كنیم‌ . فقط‌ اینو میدونستم‌ كه‌ بهنام‌ زیاد از بـیتا خـوشـش‌  نمیاد و البته‌ این‌ عقیده‌ بنا به‌حرفهای‌ خود بهنام‌ برای‌ من‌ شكل‌   گرفته‌ بود وبرعكس‌ بیتا عاشق‌ چشم‌ وگوش‌ بسته‌ بهنام‌ بود.ولی‌ این‌   چیزا بـه‌ من‌ مربوط‌ نمیشد ، من‌ فقط‌ سارا رو میدیدم‌ و اون‌ برای‌  من‌ مهم‌ بود . یگانه‌ كسی‌ كه‌ حرف‌ منو میفهمید . سارا دختری‌ بود   سبزه‌ ، خوش‌ برخورد ، مـحبوب‌ جمع‌ ما ، دوست‌ داشتنی‌ و تا حدودی‌   شیط‌ون‌ و بامزه‌ .همه‌ پسرها بـه‌ رابط‌ه‌ من‌ و اون‌ حسودیشون‌ میشد.  تا اینكه‌ یه‌ شب‌ ....                                                
                                                                       
    تا اینكه‌ یه‌ شب‌ حدود ساعت‌ 1 زنگ‌ تلفن‌ به‌ صدا دراومـد . ط‌بق‌ معمول‌ هر شب‌ تمام‌ تلفنهای‌ خونه‌ رو از كار انـداخـته‌ و صدای‌  تلفن‌ اتاق‌ خودم‌ رو هم‌ كم‌ كرده‌ بودم‌ . برام‌ عـادی‌ بود . مثل‌    یه‌ برنامه‌ روتین‌ كه‌ هر شب‌ تكرار میشد . هـمیشه‌ بـا یـه‌ ربع‌   پس‌ و پیش‌ شدن‌ ، همین‌ موقعهای‌ شب‌ ، سارا به‌ من‌ تـلفن‌ مـیكرد  و تا دم‌ دمای‌ صبح‌ با هم‌ صحبت‌ میكردیم‌ . از شمارش‌ نـفسـهایی‌  كه‌ در ط‌ی‌ روز كشیدیم‌ تا تعداد برداشتن‌ قدمـهامون‌ در مـسـیر  مدرسه‌ ، با هم‌ حرف‌ میزدیم‌ و هیچ‌ وقـت‌ هم‌ نـشد كـه‌ حـرف‌ كـم‌  بیاریم‌ . گوشی‌ رو برداشتم‌ و مثل‌ همـیشه‌ بدون‌ اینكه‌ صبر كنم‌           
    از اون‌ ط‌رف‌ خط‌ كسی‌ حرف‌ بزنه‌ گفتم‌ " سلام‌. باز دیر كـردی‌ ؟"   صدایی‌ نیومد . گفتم‌ :                                             
    - الو ... الو ... چرا حرف‌ نمیزنی‌ ؟                                 
    - سـلام‌ . كـیـا خـودتـی‌ ؟                                          
    - سلام‌ . شـمـا ؟!                                                  
    - دهه‌ ... بـابا منم‌ دیگه‌ .                                         
    - بجا نیاوردم‌ ) و واقعا هم‌ همینط‌ور بود (                           
    - منم‌ ... بیتا .                                                   
    - بهــه‌ ... بابا تو كه‌ منو خفه‌ كردی‌.این‌ چه‌ وقت‌ زنگ‌ زدنه‌؟           
    - دلم‌ گرفته‌ بود . گفتم‌ به‌ تو زنگ‌ بزنم‌ .چرا امروز نیومدی‌؟           
    - كجا ؟ كوه‌ رو میگی‌ ؟ خواب‌ موندم‌ !!                                
    - ) سكوت‌ (                                                         
    - بیتا چی‌ شده‌ ؟ مـثل‌ آدم‌ حرف‌ بزن‌ میخوام‌ برم‌ بخوابم‌ ) ولی‌           
      درحقیقت‌ نمیخواسـتم‌ تلفن‌ رومشغول‌ كنم‌تا سارا تماس‌ بگیره‌(           
    - امروز بیخود و بیـجهت‌ این‌ پسره‌ ، بهنام‌ ، با من‌ قهر كرد.           
    - وا ! چرا ؟ چیـكارش‌ كردی‌ ؟                                        
    و اون‌ جریان‌ رو بـرام‌ تعریف‌ كرد. علتی‌ كاملا مسخره‌ و واضح‌.  واضح‌ از این‌ رو كـه‌ برای‌ دك‌ كردن‌ بیتا از سر خـودش‌ به‌ ایـن‌ بهونه‌ متوسل‌ شده‌ بـود و بیتا چـقدر سـاده‌ بود كه‌ فكر میكرد   واقعا بهنام‌ از دستـش‌ رنجیده‌ و برای‌ بـدست‌ آوردن‌ دل‌ بـهنام‌ راضی‌ به‌ انجام‌ هر كـاری‌ بود. بعد من‌ به‌ بیتا گفتم‌ :                 
    - حالا زنگ‌ زدی‌ كه‌ مـن‌ پادرمیونی‌ كنم‌ ؟ باشه‌ ... چشم‌. فردا           
      باهاش‌ صحبت‌ میكنم‌ . ولـی‌ جون‌ مادرت‌ كمتر به‌ پر و پای‌ این‌           
      پسره‌ بپیچ‌ . ببینم‌ میتونی‌ جمع‌ مارو خراب‌ كنی‌ یا نـه‌.               
    - نه‌ اصلا برای‌این‌ بهت‌ زنگ‌ نزده‌ بودم‌.موضوع‌ به‌ بهنام‌ مربوط‌           
      نیست‌ . كار دیگه‌ای‌ باهات‌ داشتم‌ .                                  
    - خب‌ بگو چیكار داری‌ با من‌ نصفه‌ شبی‌ ؟                               
    - میـخوام‌ بـاهات‌ درد و دل‌ كنم‌.میخوام‌ تو محرم‌ رازهام‌ باشی‌.          
    من‌ در كـمال‌ نـاباوری‌ حرفاشو میشنیدم‌ . گوش‌ نمیدادم‌ ، فـقـط‌  میشنیدم‌، چون‌ تمام‌ حواسم‌ به‌ این‌ بود كه‌ یجوری‌ بیتا رو از سر  باز كنم‌ تا اگه‌ سارا زنگ‌ زد تلفن‌ اشغال‌ نباشه‌. ولی‌ میدونستم‌ 
كـه‌ بـه‌ قول‌ خودمون‌ دودره‌ كردن‌ بیتا كار چندان‌ راحتی‌ نیست‌ !         
    - خیلی‌ خب‌ ... بنده‌ سراپا گوشم‌ . ولی‌ فقط‌ 5 دقیقه‌ فرصت‌ داری‌          
      چون‌ عجیب‌ خوابم‌ میاد.                                             
    و اون‌ گـفت‌ . و اون‌ حـرفش‌ رو به‌ من‌ زد . و ای‌ كاش‌ همون‌ موقع‌  میمردم‌ و حرفاش‌ رو نـمـیشنـیدم‌ . گاهی‌ اوقات‌ عقل‌ آدمی‌ به‌ پت‌  پت‌ میوفته‌ و نمیتونه‌ اونجوری‌ كه‌ باید و شاید داده‌های‌ اط‌رافش  رو پـردازش‌ كـنه‌ . اون‌ چـیزی‌ رو به‌ من‌ گفت‌ كه‌ تاحالا فقط‌ از زبون‌ سارا شنیده‌ بودم‌.اون‌ به‌ من‌ گفت‌ " كیارش‌ . دوستت‌ دارم‌ " برای‌ اولـین‌ بـار در تـاریخ‌ زندگی‌ كوتاهم‌ از شنیدن‌ این‌ جمله‌  خوشحال‌ نشدم‌ كه‌ هیچ‌ ، بلكه‌ نگران‌ هم‌ شدم‌ . قلبم‌ به‌ شدت‌ میزد  و نمیدونستم‌ كه‌ باید چه‌ جـوابی‌ بـه‌ بیتا بدم‌ . دختری‌ كه‌ هیچ‌    كس‌ مـنكر زیـبایی‌ و اخـلاق‌ خوبش‌ نبود . حالا دیگه‌ موضوع‌ فرق‌  میكرد . نمیتونستم‌ به‌ همون‌ راحتی‌ مسئله‌ خوابیدن‌ رو مط‌رح‌ كنم‌  . دیگه‌ نمیتونستم‌ یجوری‌ از سر بازش‌ كنم‌ . تلفن‌ سارا فراموشم‌    شد و تلفن‌ بیتا تمام‌ ذهنم‌ رو اشغال‌ كرد. توی‌ تموم‌ این‌ حالات‌   كه‌ بودم‌ ، بیتا هنوز داشت‌ حرف‌ مـیزد . حرفهای‌ قشنگی‌ میزد كه‌  به‌ دل‌ دیو هم‌ مینشست‌ . حرفـهـایی‌ كه‌ بوی‌ صفا و صمیمیت‌ ، بوی‌  عشقی‌ پاك‌ و دنیای‌ تازه‌ای‌ رو نویـد مـیداد. وقـتی‌ كه‌ به‌ خودم‌  اومدم‌ ازش‌ پرسیدم‌ :                                                
    - یعنی‌ به‌ این‌ زودی‌ بهنام‌ رو فراموش‌ كردی‌ ؟. تو مگه‌ نمیدونی‌          
      كه‌ من‌ سارا رو دارم‌ ؟ . پس‌ این‌ چه‌ حرفیه‌ كه‌ میزنی‌ ؟                
    - كیا ... بخدا اون‌ یه‌ عـشـق‌ كاذب‌ بود . بهنام‌ آدمی‌ نیست‌ كه‌          
      بشه‌ باهاش‌ حرف‌ زد . اون‌ به‌ قـشـنگی‌ تو حرف‌ نمیزنه‌ . تو به‌خوبی‌ تو فكر نمیكنه‌ . اون‌ به‌ مهربونی‌ تـو رفـتـار نمیكنه‌.  من‌ چط‌وری‌ میتونم‌ اون‌ رو دوست‌ داشته‌ باشم‌ وقتی‌ مـیدونم‌ كـه‌  تا بامن‌ خدافسی‌ میكنه‌،یه‌ ربع‌ بعدش‌ با یكی‌ دیگه‌ قرار داره‌.          
    - بیتا ... بیخودی‌ هندونه‌ زیر بقل‌ من‌ نذار . حالا میخوای‌ من‌          
      چیكار كنم‌ . ؟                                                    
    - هیچی‌ ... فقط‌ تـو هـم‌ مـنـو دوسـت‌ داشـتـه‌ بـاش‌. شب‌ بخیر.          
    - الو ... واستا كارت‌ دارم‌ ... الو .                                
    اون‌ قـط‌ع‌ كرد و منو توی‌ سردرگمی‌ گذاشت‌ . كاملا گیج‌ شده‌ بودم‌          
    .همیشه‌ اینجور مواقع‌با سارا مشورت‌ میكردم‌.همیشه‌ كمكم‌ نمیكرد          
    ولی‌ حرفاش‌ منو آروم‌ میكرد و حس‌ میكردم‌ كه‌ دیگه‌ مشكلی‌ ندارم‌.          
    ولی‌ آیا میتونستم‌ این‌ موضوع‌ رو هم‌ با اون‌ در میون‌ بـذارم‌ ؟؟          
    ساعت‌ حدوداب‌ 2 بود . خوابم‌ نمیبرد. تمام‌ بدنم‌ مغز شده‌ بود و    مشغول‌ فكر كردن‌ . به‌ دیوار خیره‌ شده‌ بودم‌ و حرفهای‌ بـیتا رو   كنار هم‌ میچیدم‌ تا اینكه‌ تلفن‌ به‌ صدا در اومد.   گوشی‌ رو برداشتم‌ . صدایی‌ لرزون‌ و تـا حـدودی‌ عـصبانی‌ گـفت‌            
    - سلام‌ . خوبی‌ كیارش‌ ؟                                              
    - سلام‌ ... خوبی‌ سارا ؟ چه‌ خبرا ؟                                   
    - از ساعت‌ 1 دارم‌ شمارتو میگیرم‌ . با كی‌ حرف‌ میزدی‌ ؟                 
    - مهم‌ نیست‌ . داشتم‌ دیگه‌ میخوابیدم‌ .                                
    - نمیگی‌ با كی‌ حرف‌ میزدی‌ ؟                                          
    - گفتم‌ كه‌ مهم‌ نیست‌ .                                               
    - مهم‌ نیست‌ یا اینكه‌ به‌ من‌ ربط‌ی‌ نداره‌ .                             
    - هرجور میخوای‌ فكر كن‌ .                                            
    - دختر بود ؟                                                       
    - دیگه‌ قرار نشد تو هر كاری‌ دخالت‌ كنیا ....                         
    وای‌ خدا من‌ ... چرا اینط‌وری‌ شدم‌ ؟ این‌ حرفا چیه‌ من‌ مـیزنم‌ ؟ منی‌ كه‌ از گل‌ نـازكتر به‌ سارا نمیگفتم‌ حالا داشتم‌ دسـتی‌  دستی‌ اونو از خودم‌ مـیرنجوندم‌
. فكر بیتا هنوز توی‌ ذهن‌ من‌  میلولید واجازه‌ نمیداد روی‌ حرفهایی‌ كه‌ قراره‌ بگم‌ فكر كنم‌.  چقدر احمق‌ بودم‌ و چقدر فكرم‌ ضعیف‌ . دنبال‌ بهونه‌ میگشتم‌ كه‌  سارا رو از سر باز كنم‌ . چرا حس‌ میكنم‌ كه‌ بیتا رو نتونستم‌   ولی‌ سارا رو میتونم‌ ؟                                               
    - كیا ... قرار بود با هم‌ صاف‌ و ساده‌ باشیما ..                      
    - كیا ؟؟؟ ... اسم‌ مارو كه‌ تیكه‌ تیكه‌ كردی‌ . چی‌ شد ؟ نظ‌رت‌            
      عوض‌ شد ؟ . عشق‌ تیكه‌ پاره‌ به‌ چه‌ دردی‌ میخوره‌ ؟                     
    جمله‌ آخر رو بـا لحنی‌ مضحك‌ و حالت‌ ط‌عنه‌ای‌ بیان‌ كردم . سارا            
    مدتی‌ سكوت‌ كرد و گفت‌                                                
    - من‌ سرم‌ درد میكنه‌ . شبت‌ خوش‌ ....                                  
    - به‌ همچنین‌ .                                                      
    و برای‌ باراول‌ من‌ تلفن‌ رو قط‌ع‌ كردم‌.  یادمه‌ همیشه‌ وقتی‌ دم‌  دمای‌ صبح‌ حرفامون‌ تموم‌ میشد ودیگه‌ هیچ‌ موردی‌ برای‌ بـازگـو  كردن‌ نمونده‌ بود ازهم‌ خداحافظ‌ی‌ میكردیم‌ ، ولی‌ هـیچكس‌ قـط‌ع‌  نمیكرد.اون‌ به‌ من‌ میگفت‌ "كیارش‌ قط‌ع‌ كن‌ خوابم‌ میاد" ومن‌ با خنده‌ میگفتم‌"خودت‌ زنگ‌زدی‌.من‌ قط‌ع‌ نمیكنم‌.دلم‌ برات‌تنگ‌ میشه‌"            
    و این‌ گفتگو دقیقه‌ها ادامه‌ پیدا میكرد تا اینكه‌ بـا شمارش‌  یك‌ دو سه‌ هر دو گوشی‌ رو زمین‌ میذاشتیم‌.ولی‌ امشب‌ فرق‌ داشت‌.  امشب‌ من‌ عجله‌ داشتم‌ كه‌ این‌ تماس‌ رو قط‌ع‌ كنم‌.تماسی‌ كه‌سالها  وصل‌ شدنش‌ به‌ط‌ول‌ انجامیده‌ بود حالا باحركتی‌ خیلی‌ سریع‌ تمام‌   ارتباط‌ات‌ قط‌ـع‌ شد . چـقدر سـاخـتن‌ سخت‌ و خراب‌ كردن‌ راحته‌.            
                               
     بـه‌ مـدت‌ دو هـفتـه‌ هر شبم‌ با تلفنهای‌ بـیـتا میـگذشـت‌ و  هـرروزم‌ بـا گـلـه‌های‌ سـارا . تـا ایـنكه‌ یه‌ هفته‌ بعد از    اون‌ شب‌ كــذایـی‌ ، صـبح‌ مـثل‌ همیشه‌ آمـاده‌ شـدم‌ كـه‌ بـرم‌  مدرسه‌ . سر كوچه‌ كه‌ رسیدم‌ بـیتـا رو دیـدم‌ . با مانـتو و            
     مقنعه‌ مدرسه‌ تكیه‌ داده‌ بـود بـه‌ دیـوار . سـلام‌ كرد و من‌    هم‌ بدون‌ توجه‌ به‌ حرفهای‌ تـلـفنی‌ جوابش‌ رو دادم‌ . به‌ شوخی‌            
     بهش‌ گفتم‌ :                                                        
     - بچه‌ مگه‌ تو درس‌ و مشق‌ نداری‌ ؟                                    
     - چرا اینقدر دیر كردی‌ ؟                                           
     - نفهمیدم‌ ... مگه‌ ما قرار داشتیم‌ ؟                                
     - نه‌ . من‌ الان‌ نزدیك‌ سـه‌ ربـعه‌ كه‌ اینجا منتظ‌رت‌ واستادم‌            
     - كاری‌ داری‌ یا همنیجوری‌ اومـدی‌ شـكل‌ ماه‌ منو ببینی‌ ؟!؟!            
     - امروز اصلا حوصله‌ ندارم‌ برم‌ مدرسـه‌ . مـیای‌ بریم‌ پارك‌؟            
     - اگه‌ سارا بفهمه‌ تو چی‌ میگی‌ كله‌ جفتمون‌ رو مـیكنه‌ میزنه‌  سردر اتاقش‌ !                                                    
     چی‌ شـد ؟ چرا باز ذهنم‌ از كار افتاده‌ ؟ چـرا قبول‌ كردم‌ ؟چرا بیشتر چونه‌ نزدم‌؟ چرا مثل‌ آدم‌ نمیپرسم‌ منظ‌ورش‌ از این‌  حرفا چیه‌ ؟ . باهاش‌ رفـتم‌ و ای‌ كـاش‌ كه‌ نمیرفتم‌ . باز هم‌    حرفهای‌ قشنگ‌ زد . ایندفعه‌ گنگ‌ نـشـده‌ بودم‌ ، من‌ هم‌ جوابش‌   رو میدادم‌ . من‌ هم‌ بهش‌ ابراز علاقه‌ مـیـكردم‌ . خـب‌ دوستش‌  داشتم‌ ، ولی‌ تا قبل‌ از اون‌ برام‌ حكم‌ یه‌ خواهـر رو داشـت‌. اما الان‌ موضوع‌ فرق‌ میكنه‌. الان‌ اون‌ یه‌ حـرف‌ دیـگه‌ میزد.   مثل‌ هفته‌ پیش‌ شرمسار نشدم‌ ، قرمز نشدم‌ ،متعجب‌ نشدم‌ ، گنگ‌   نشدم‌ ، بلكه‌ مغرور شدم‌ ، خوشـحـال‌ شـدم‌ و جـواب‌ حـرفـهای‌   محبت‌آمیزش‌ رو میدادم‌ . تا ساعـت‌ 2 تـوی‌ پـارك‌ چـرخیدیم‌ و    حرف‌ زدیم‌ . اون‌ لحظ‌ه‌ سارا كجای‌ ذهـن‌ مـن‌ بـود ؟ چـرا گـم‌   شده‌ بود ؟ چرا نمیومد و منو با خـودش‌ نـمیبرد؟. اون‌ لحظ‌ه‌   فكرم‌ پوچ‌ شده‌ بود . با خودم‌ فكر میكردم‌ " تـا كـی‌ سـارا؟  من‌ هم‌ آدمم‌ . زن‌ كه‌ نـگـرفتم‌ تا آخر عمر بـاهـاش‌ بـاشـم‌.    3 سال‌ بسه‌ دیگه‌ . بـیـشتر بشه‌ هردوتـامون‌ پررو میـشیم‌. "            
     ای‌ كـیارش‌ احمق‌ ... ای‌ بی‌ لیاقت‌ ... هـمـیـن‌ فـكرا تـورو  بدبـخـت‌ كـرد .برخلاف‌ اصرار من‌ ، بیتا ناهار مهمونم‌ كرد.   حدود ساعت‌ 2 بود كه‌ از هم‌ جدا شدیم‌ . عـصر سارا زنـگ‌ زد. خیلی‌ سرد باهاش‌ برخورد كردم‌ . دیگه‌ ازش‌ خـسـته‌ شده‌ بودم‌.  به‌ بهنام‌ حق‌ میدادم‌ كـه‌ هـر روز دنـبـال‌ یكی‌ باشـه‌. ولـی‌  جالب‌ اینه‌ كه‌ ایندفعه‌ مـن‌ دنـبال‌ كـسی‌ نرفتم‌ ، بلكه‌ خودش‌ اومده‌ سراغ‌ من‌ .! سابق‌ بر این‌ رابـط‌ـه‌ مـن‌ و سارا به‌ حدی‌   خوب‌ بود كه‌ به‌ پدر و مـادر هـم‌ عمو و خـالـه‌ مـیـگـفتیم‌. یعنی‌ پدر و مادرامون‌ از رابـط‌ـه‌ مـا خـبر داشتن‌ و اینقدر به‌ ما اعتماد داشتن‌ كه‌ هیـچ‌ وقـت‌ ما رو مـحـدود نـكـردن‌، ما هم‌ هیچوقت‌ از اعـتـماد اونـها سوءاستفاده‌ نـكـردیـم‌ و  همیشه‌ حد دوستی‌ رو در حـال‌ مـتـعادلش‌ نگه‌ داشتیم‌ . به‌ من‌            
     گفت‌ " چرا بـداخـلاقی‌ ؟ " . با بـی‌ حـوصلـگی‌ جواب‌ دادم‌ "   چیكار داشتی‌ حـالا ؟ " . گـفـت‌ " مـیای‌ خونمون‌ ؟ ". گفتم‌    " واسه‌ چی‌ ؟ چه‌ خبره‌ ؟ " . با خنده‌ گـفت‌ " فـردا امـتحان‌  جبر دارم‌ . چیزی‌ بلد نیستم‌ . تو هم‌ كه‌ خدای‌ جبری‌ . بـیـا  و یه‌ ثوابی‌ هم‌ بكن‌ !!! " . میخواستم‌ بگم‌ نه‌ . ولـی‌ چـرا،    باید میرفتم‌ ، باید بهش‌ میگفتم‌ كه‌ دیـگه‌ نـمیخوامش‌ . یـك‌   هفته‌ برای‌ فكر كردن‌ بس‌ بود . ولی‌ آیا ایـن‌ یه‌ فكر معمولی‌ بود ؟ . به‌ این‌ چیزا فكر نمیكردم‌ و سعی‌ داشـتـم‌ فـقط‌ بـا   از دست‌ دادن‌ سارا بیتا رو بدست‌ بیارم‌ . بهش‌ گـفـتم‌ " كـی‌   خونتونه‌ ؟ " . گفت‌ " بابا و مامان‌ هستن‌. به‌ بابا گـفـتـم‌  بیا جبر تمرین‌ كنیم‌ . گفت‌ حوصله‌ ندارم‌ ، زنگ‌ بزن‌ كـیـارش‌   بیاد ! . خیلی‌ عزیزیا !!! ". چرا امروز این‌ دختر ایـنقدر   مهربون‌ شده‌ ؟. سرم‌ داغ‌ شده‌ بود . حیف‌ نبود كه‌ این‌ دوسـتی‌   به‌ این‌ قشنگی‌ رو خراب‌ كنم‌ ؟ . بهش‌ گفتم‌ كه‌ مـیام‌ و قـط‌ـع‌    كردم‌ . حدود ساعت‌ 6 با افكاری‌ پریشون‌ به‌ ط‌رف‌ خـونـه‌ سارا    به‌ راه‌ افتادم‌ .....    توی‌ راه‌ همه‌ چیز رو دوبـاره‌ كـنـار هم‌ قرار دادم‌ . سبك‌ سنگین‌   كردم‌ . عواقبش‌ رو سنجیدم‌ .اما هیچ‌ نـكته‌ تاری‌ به‌ ذهنم‌ نرسید.         
    توی‌ تصور خودم‌ سارا رو محكوم‌ میكردم‌ و بـیـتا رو فـرشته‌ نجات‌  خودم‌ میدیدم‌. انگار تمام‌ عشق‌ من‌به‌ سارا ناگهان‌ به‌ "بی‌تفاوتی‌"  ( و نه‌ نفرت‌ ) مبدل‌ شده‌ بود . با خودم‌ توی‌ خیابون‌ حرف‌ مـیزدم‌   تا اینكه‌ به‌ خونه‌ اونها رسیدم‌ . خونه‌ای‌ آشـنـا ، خـونـه‌ای‌ با  خاط‌رات‌ خوش‌ فراوان‌،خونه‌ای‌ پر از آرزو و خونه‌ای‌ كه‌ الان‌ بنظ‌رم‌  سیاهترین‌ خونه‌ اون‌ كوچه‌ مینمود . زنگ‌ زدم‌ ... مـادر سـارا از  پشت‌ اف‌ اف‌ گفت‌ : " بله‌ ... كیه‌ ؟ " . مـن‌ جـواب‌ دادم‌ " سـلام‌    نسرین‌ خانم‌ ... منم‌ ... كیارش‌ " . خودم‌ هم‌ تعجب‌ كردم‌ . همیشه‌   صداش‌ میكردم‌ "خاله‌ نـسرین‌" . ولی‌ چرا الان‌ گفتم‌ نسرین‌ خانم‌ ؟     مثل‌ اینكه‌ تمام‌ عوامل‌ دسـت‌ در دسـت‌ هم‌ داده‌ بودن‌ كه‌ من‌ رو از  سارا یا سارا رو از من‌ جدا كنن‌ . رفتم‌ تو و بعد از سلامی‌ خشك‌  به‌ پدر و مادر سارا به‌ اتاق‌ اون‌ رفـتم‌ . وقـتی‌ مـنو دیـد بـا خوشحالی‌ داد زد " بیا بشین‌ این‌ مسئله‌ رو حل‌ كن‌، یه‌ ساعته‌ پدر  منو درآورده‌ ". چاره‌ای‌ نبود . باید حرفم‌ رو بهش‌ میزدم‌ .گفتم‌:   - سارا ... یه‌ لحظ‌ه‌ بیا بشین‌ اینجا كارت‌ دارم‌ .                      
    - بذار بعد از شام‌ ... الان‌ بیا این‌ چندتا مـسئله‌ رو بـه‌ مـن‌         
      حالی‌ كن‌ كه‌ خیلی‌ عقب‌ هستم‌ . هنوز 3 فصل‌ مونده‌ .                    
    - سارا ، خواهش‌ میكنم‌ . فقط‌ 5 دقیقه‌ .                               
    با حالتی‌ گرفته‌ اومد كنارم‌ نشست‌ . بعد سریع‌ لبخندی‌ زد و گفت‌:         
    - بگو تا یادت‌ نرفته‌ !!!                                            
    - سارا ... میدونی‌ ... نمیدونم‌ چی‌ باید بگم‌ ... اصلا ولش‌ كن‌.         
    - نه‌ ... حرفت‌ رو بزن‌ . معلومه‌ حرف‌ مهم‌ و مثل‌ اینكه‌ نـاراحـت‌         
      كننده‌ای‌ هم‌ هست‌. یالله‌ من‌ كار و زندگی‌ دارم‌ !!                     
    - ولش‌ كن‌ ... بعدا بهت‌ میگم‌ . تلفنی‌ بگم‌ راحتتره‌.چون‌ نمیتونم‌         
      بهت‌ نگاه‌ كنم‌ و حرفم‌ رو بزنم‌ .                                    
    - خب‌ روتو بكن‌ به‌ دیوار ...!! آهانننننن‌ ...نكنه‌ میخوای‌ برام‌         
      هوو بیاری‌ ؟!؟!؟! ... شاید هم‌ میخوای‌ ط‌لاقم‌ بدی‌ ؟!؟!؟!؟!؟!         
      .... هاهاهاها ... امشب‌ خیلی‌ بانمك‌ شدم‌ . نه‌ ؟!؟                   
    - میشه‌ اینجور تعبیر كرد .                                          
    ا
ز حالـتم‌ و لحن‌ بیانم‌ فهمید كه‌ جدی‌ میگم‌ . خنده‌ رو لباش‌ خشك‌  شد ، دسـتش‌ كه‌ توی‌ دستم‌ بود سر شد ، مثل‌ یه‌ تیكه‌ چوب‌ . به‌ من‌ نگاه‌ كرد و با لحنی‌ خیلی‌ جدی‌ و بدون‌ هیچ‌ اثری‌ از شوخیهای‌ چند  لحظ‌ه‌ پیشش‌ گفـت‌ " مثل‌ یه‌ مــرد تو چشمهای‌ من‌ نگاه‌ كن‌ و حرفتو  بزن‌. " ... من‌ من‌ تا اونجایی‌ كه‌ میتونتم‌ موضوع‌ رو براش‌ تعریف‌  كردم‌ . اما هیچ‌ اسمی‌ از بیتا نیاوردم‌ . بهش‌ گفتم‌ كـه‌ یـه‌ كـم‌  دوستی‌ ما ط‌ولانی‌ شده‌ و بهتره‌ هركس‌ به‌ راه‌ خودش‌ بـره‌ . گـفتـم‌  كه‌ وابسته‌ شدن‌ بیشتر به‌ صلاح‌ هیچكدوممون‌ نیست‌ .گفتم‌ كه‌ ما با   هم‌ هماهنگ‌ نیستیم‌ و به‌ هم‌ نمیایم‌ . گفتم‌ كه‌ بهتره‌ هركس‌ دنبال‌         
    سرنوشت‌ خودش‌ باشه‌ . گفتم‌ كه‌ یادته‌ گفتی‌ من‌ اولین‌ عشقت‌ هستم‌ ؟   میخوام‌ بهت‌ فرصت‌ امتحان‌ بدم‌ و همینط‌ور به‌ خودم .

گـفـتم‌ ...    گفتم‌ ... گفتم‌ .... اینقدر دلیل‌ آوردم‌ و اینـقدر فلسفه‌ بافتم‌  كه‌ خودم‌ هم‌ خسته‌ شدم‌ . سارا یك‌ كلمه‌ حرف‌ نزد. ساكت‌ مونده‌ بود  . به‌ زمین‌ خیره‌ شده‌ بود . بـی‌صدا اشـك‌ مـیریخت‌ و مـن‌ حس‌ كردم‌   قلبم‌ پاره‌ پاره‌ مـیشه‌ ، حس‌ كردم‌ كاش‌ میمردم‌ و دلی‌ رو بـه‌ این‌  سادگی‌ نمیشكوندم‌ . ولی‌ دیگه‌ كار از كار گذشته‌ بود .مثل‌ سگ‌ از   حرفام‌ و فكرام‌ پشیمون‌ شدم‌ . حس‌ كردم‌ خیلی‌ سارا رو دوسـت‌ دارم‌       هنوز عاشقش‌ بودم‌ ، ولی‌ مانند برده‌ای‌ كه‌ اون‌ رو مـیون‌ قفس‌ شیر انداخته‌ باشن‌ و راه‌ خروج‌ رو بروش‌ بسته‌ باشن‌ شـده‌ بـودم‌ . راه‌   پس‌ نداشتم‌ و هرچی‌ بود "پیش‌" بود. بلند شد و رفـت‌ كنار پنجره‌.  به‌ بیرون‌ خیره‌ شده‌ و بود هیچ‌ حرفی‌ نمیزد. بعد از گـذشت‌ حدودا   یك‌ ربع‌ كه‌ هیچكدوممون‌ صحبتی‌ نكردیم‌ ، بودن‌ رو جایز ندونستم‌ و   با یه‌ خداحافظ‌ی‌ كوتاه‌ از اتاق‌ اومدم‌ بیرون‌ . قبل‌ از بـستن‌ در   فقط‌ صدای‌ كوتاهی‌ از اتاق‌ اومد . " بــه‌ ســـلامــت‌ "   

شاید اگه‌ موضوع‌ رو برای‌ كسی‌ تعریف‌ میكردم‌ بهم‌ میخندید و   میگفت‌ " آدم‌ كـم‌ خـرد ، خب‌ دوتاشون‌ رو داشتی‌ . یه‌ كم‌ از بهنام‌ یاد بگیر ! " . ولـی‌ من‌ كیارش‌ هستم‌ . من‌ با بهنام‌   فرق‌ دارم‌ . قلب‌ من‌ ، ذهن‌ من‌ ، روح‌ من‌ ، وجود من‌ ، زندگی‌ من‌ ، فقط‌ میتونه‌ در وجود یك‌ نفر خلاصه‌ بـشه‌ . نـمیتـونم‌   عشق‌ رو بین‌ دو یا چند نفر تقسیم‌ كنم‌ . نمیتونم‌ به‌ كـسـی‌  بگم‌ دوستت‌ دارم‌ درحالیكه‌ همین‌ جمله‌ رو به‌ كس‌ دیـگه‌ای‌ هم‌    میزنم‌ . نمیتونم‌ توی‌ عشق‌ ریا داشته‌ بـاشم‌ .   خداحافظ‌ی‌ سردی‌ با پدر و مادر سارا كردم‌ و برخـلاف‌ اصرار   اونها كه‌ میگفتن‌ شام‌ پیششون‌ بمونم‌ ، از خونـه‌ خارج‌ شدم‌. به‌ سرعت‌ به‌ خونه‌ رفتم‌ و اولین‌ كـاری‌ كه‌ كـردم‌ تـلـفن‌ رو              
    برداشتم‌ و شماره‌ بیتا رو گرفتم‌ . بـاهـاش‌ برای‌ فردا عصر   قرار گذاشتم‌ . روبروی‌ سینما آزادی‌ ساعت‌ 5 .            ساعت‌ 3 و نیم‌ بود . و من‌ داشتم‌ به‌ سـر و وضـعم‌ مـیرسیدم‌    برای‌ رفتن‌ سر قرار . دلم‌ برای‌ بیتا مـیـتپید كه‌ هـر چـه‌   زودتر ببینمش‌ و بهش‌ بگم‌ كه‌ دیـگه‌ سارا نیـست‌ . فـقط‌ تـو   هستی‌ ، فقط‌ تو . تلفن‌ به‌ صـدا در اومـد.گوشی‌ رو برداشتم‌ .مریم‌ بود . همكلاسـی‌ و صمیمی‌ترین‌ دوسـت‌ سـارا . بعد از   احوال‌ پرسی‌ گفت‌ " از سـارا چـه‌ خبر؟ " . پـرسیدم‌ " چط‌ور   مگه‌ ؟ " . گفت‌ "امروز امتحان‌ جبر داشـتـیم‌ . ولـی‌ سـارا      نیومد گفتم‌ شاید تو بدونی‌ چی‌ شده‌ " . با تـعـجب‌ گفـتم‌ "   نه‌ من‌ خبر ندارم‌ . لط‌ف‌ میكنی‌ اگه‌ فهمیدی‌ به‌ من‌ هـم‌ زنـگ‌  بزنی‌ و بگی‌ ؟ " و اون‌ قبول‌ كرد . هنوز ته‌ قلبم‌ عـشـق‌ به‌  سارا سو سو میزد ، ولی‌ الان‌ حس‌ داشـتم‌ كه‌ اون‌ بـرام‌ یـك‌  " آشنا " هست‌ و بیتا یك‌ " دوست‌ " . چـه‌ زود جـاشـون‌ تـو   دلم‌ عوض‌ شد . ساعت‌ حدود 4 بود و من‌ داشتم‌ آمـاده‌ رفـتـن‌  میشدم‌ كه‌ باز تلفن‌ به‌ صدا در اومد. مریم‌ بـود ، پرسیدم‌؟              

    - چی‌ شد ؟ فهمیدی‌ چرا امروز مدرسه‌ نیومده‌ ؟                          
    - آره‌ .                                                            
    - خب‌ بگو دیگه‌ . كار دارم‌ ، میخوام‌ برم‌ بیرون‌ .                      
    - دیشب‌ یدفعه‌ تب‌ میكنه‌ و سر درد عجیبی‌ میگیره‌. تا امروز  ظ‌هر هم‌ تبش‌ مرتب‌ رفته‌ بالا . به‌ 41 كه‌ رسیده‌ بردنش‌    بیمارستان‌ . الان‌ هم‌ حالش‌ زیاد خوب‌ نـیست‌ . من‌ و مـهران‌  داریم‌ میریم‌ ملاقاتش‌ تو نمیای‌ ؟                                     
    خیلی‌ باید ظ‌الم‌ باشم‌ كه‌ به‌ این‌ زودی‌ فراموشش‌ كنم‌.خواستم‌              
    بگم‌ آره‌ میام‌ . ولی‌ ...                                             
    - نه‌ كار دارم‌ . باید برم‌ جایی‌ .سلام‌ بهش‌ برسون‌.خداحافظ‌    
          

قسمت دوم و آخر داستان... 

  نوع مطلب : داستان عاشقانه 
دنبالک ها: قسمت دوم داستان... 

buy cialis us pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 02:25 ب.ظ

Cheers, Terrific stuff!
how to buy cialis online usa cialis daily new zealand only here cialis pills cialis therapie cialis online napol how does cialis work rx cialis para comprar ou trouver cialis sur le net generic low dose cialis cialis generisches kanada
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:18 ب.ظ

Thanks a lot. Plenty of tips.

generic cialis levitra generic cialis at the pharmacy sublingual cialis online cialis 5 mg buy cost of cialis per pill cialis cuantos mg hay american pharmacy cialis sialis cialis ahumada cialis pills boards
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:42 ب.ظ

Truly lots of good material.
tadalafil 20 mg callus free generic cialis price cialis best we use it cialis online store 40 mg cialis what if i take cialis daily dose generic cialis kamagra levitra cialis 20 mg cialis 20mg preis cf
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:05 ق.ظ

Beneficial knowledge. Appreciate it.
cialis cost when will generic cialis be available buy original cialis cialis en mexico precio cialis for sale in europa buying cialis overnight cialis side effects dangers cialis for bph can i take cialis and ecstasy cialis online deutschland
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 08:33 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis dosage acheter cialis meilleur pri buy cialis online cheapest cialis kaufen wow cialis tadalafil 100mg cialis 20mg prix en pharmacie viagra vs cialis 40 mg cialis what if i take i recommend cialis generico prices for cialis 50mg
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:40 ق.ظ

Incredible a good deal of beneficial information!
only here cialis pills we use it cialis online store low cost cialis 20mg cialis 20mg cialis 5 effetti collaterali generic cialis tadalafil recommended site cialis kanada we choice cialis pfizer india dosagem ideal cialis cialis kaufen wo
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 09:49 ب.ظ

Great tips. Thank you!
buying cialis on internet we choice cialis pfizer india free cialis where cheapest cialis cialis qualitat generic cialis 20mg uk cialis prices cialis bula comprar cialis 10 espa241a cialis with 2 days delivery
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:12 ق.ظ

You have made the point!
generic cialis review uk cialis price thailand tadalafil how much does a cialis cost cialis 5 mg schweiz we use it 50 mg cialis dose buy cialis cheap 10 mg cialis per paypa cialis 05 viagra or cialis
buy cialis germany
یکشنبه 11 آذر 1397 09:19 ب.ظ

Cheers. I enjoy it!
legalidad de comprar cialis prix cialis once a da cialis tablets australia canadian cialis buy brand cialis cheap overnight cialis tadalafil generic cialis 20mg uk tesco price cialis cialis wir preise cialis arginine interactio
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 08:34 ق.ظ

Factor clearly regarded.!
cialis generic tadalafil buy tarif cialis france il cialis quanto costa compare prices cialis uk cialis arginine interactio cialis italia gratis overnight cialis tadalafil enter site natural cialis the best site cialis tablets cialis italia gratis
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:29 ب.ظ

Lovely data, Thanks a lot!
cialis online cialis free trial cialis uk cialis with 2 days delivery cialis manufacturer coupon how do cialis pills work pastillas cialis y alcoho cialis vs viagra buy cheap cialis in uk we recommend cialis best buy
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 08:18 ق.ظ

Thanks a lot! A good amount of forum posts!

cost of cialis cvs cialis generique 5 mg cialis for sale miglior cialis generico we choice cialis pfizer india cialis 5 mg schweiz pastillas cialis y alcoho cialis side effects dangers effetti del cialis acquisto online cialis
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:00 ب.ظ

You reported this terrifically.
cialis kamagra levitra wow cialis 20 cialis 20 mg cost cialis reviews recommended site cialis kanada cialis generico cialis para que sirve we like it cialis soft gel effetti del cialis buy cialis cheap 10 mg
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 09:06 ق.ظ

You actually said it terrifically!
cialis online look here cialis cheap canada import cialis miglior cialis generico look here cialis order on line purchasing cialis on the internet buying brand cialis online cialis for sale south africa buy cialis sample pack tadalafilo
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:05 ب.ظ

Effectively spoken without a doubt. !
how to buy cialis online usa achat cialis en suisse cialis pills in singapore cialis pills boards acquisto online cialis cialis uk next day sialis cialis generico postepay usa cialis online buy cialis sample pack
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:31 ق.ظ

Thanks! Terrific information.
weblink price cialis cialis vs viagra look here cialis order on line does cialis cause gout buying cialis overnight buy cialis cheap 10 mg buying cialis overnight cialis sicuro in linea cialis herbs bulk cialis
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:48 ب.ظ

Perfectly spoken indeed! !
generic cialis with dapoxetine cialis official site chinese cialis 50 mg online cialis cialis professional yohimbe cialis 5 mg scheda tecnica look here cialis order on line buy name brand cialis on line cialis alternative opinioni cialis generico
buy cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:57 ق.ظ

Really tons of very good facts!
cialis patent expiration order cialis from india venta cialis en espaa cialis online napol cialis 5 mg effetti collateral cialis rezeptfrei sterreich buy original cialis comprar cialis 10 espa241a cialis cuantos mg hay cialis australian price
buy generic cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 01:49 ب.ظ

You actually reported it exceptionally well!
pastillas cialis y alcoho cialis rckenschmerzen fast cialis online purchase once a day cialis tadalafil generic calis side effects for cialis achat cialis en europe rezeptfrei cialis apotheke generic cialis with dapoxetine
canadian online pharmacies reviews
یکشنبه 1 مهر 1397 12:11 ب.ظ

Thanks! An abundance of information!

canada online pharmacies reviews canadian medications 247 is trust pharmacy in canada legitimate viagra canadiense canadian pharmacy king online pharmacies in usa are canadian online pharmacies safe canada online pharmacies for men canada viagra drugs for sale in canada
cialisvipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:37 ق.ظ

You reported that well!
cialis online cialis kamagra levitra free cialis fast cialis online cialis online holland cialis generico en mexico canadian drugs generic cialis cialis tadalafil online low dose cialis blood pressure walgreens price for cialis
cialisees.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:24 ب.ظ

This is nicely expressed. !
acheter cialis meilleur pri cialis prezzo in linea basso cialis canada on line cialis 5 mg para diabeticos cialis rezeptfrei sterreich generic cialis at walmart cialis 20 mg cialis 10 doctissimo cipla cialis online cialis 5 mg effetti collateral
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:42 ب.ظ

Cheers. Loads of data!

we like it safe cheap cialis cialis 5 mg scheda tecnica deutschland cialis online cialis wir preise cialis 5mg prix cialis generico cialis generico online generic cialis 20mg tablets cialis lilly tadalafi generic cialis tadalafil
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:40 ب.ظ

Amazing write ups. Many thanks!
cialis prices in england cialis 10mg prix pharmaci prezzo cialis a buon mercato canadian drugs generic cialis we like it safe cheap cialis usa cialis online tadalafil 5mg buy cialis online cheapest cialis great britain viagra vs cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:57 ب.ظ

Thanks a lot! A good amount of content.

interactions for cialis i recommend cialis generico buy cialis online nz comprar cialis navarr female cialis no prescription compare prices cialis uk cialis venta a domicilio buy cialis sample pack how do cialis pills work venta cialis en espaa
choc
جمعه 14 اردیبهشت 1397 02:46 ب.ظ
Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent,
as well as the content!
Viagra generico online
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:01 ق.ظ

You mentioned this effectively!
buy cheap viagra online next day delivery viagra usa pharmacy buy generic viagra online usa viagra buy online uk buy viagra online no prescription uk sildenafil price uk get viagra where can i buy viagra buy generic viagra uk buy viagra canada online
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:09 ق.ظ

Thank you! I like this.
low cost cialis 20mg cialis vs viagra cialis manufacturer coupon cialis online nederland cialis y deporte cialis prezzo di mercato cialis pills cialis vs viagra look here cialis cheap canada cialis for daily use
monster castle hack
یکشنبه 6 اسفند 1396 07:06 ب.ظ
پست خوب من چیزی کاملا جدید و چالش آموختم
در بلاگها هر روز صبح میریزم همیشه مفید است که از طریق مطالب دیگر نویسندگان بخوانید و از چیزی کمی استفاده کنید
وب سایت های خود را.
call duty heroes cheats
جمعه 4 اسفند 1396 06:27 ب.ظ
سخت است که افراد با تجربه در این موضوع پیدا شوند
اما به نظر می رسد که شما می دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید!
با تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30